Alexander does not define himself as a photographer, but rather as an author of photographs. An experimenter who ignores the canons if those curb the free expression of his views. His tool is the camera, while the photo –as a work of art – is the mediator – it is both a bearer of the author’s sentiments and a generator of emotions that it seeks to trigger in the viewer. 
His medium of creative sharing – stage photography – Alexander discovers after working as a singer and an stage manager in the Opera of the city of Essen in Germany. His conception of the world was formed as the result of his rich experience in various professional fields and his growing up between different cultures. The cumulative effect of all those experiences explains his creative impulse and his motive to give expression to his innermost feelings as well as the thematic and stylistic variety of his projects in stage, portrait and conceptual photography. 
Striking is his work on projects set on the stages of Sofia Opera and Ballet, State Opera – Plovdiv, State Opera – Ruse, International Festival Opera Open in the Plovdiv Roman Theater, and a series of concerts by renowned Bulgarian and foreign performers. 
​​​​​​​
Александър не се определя като фотограф, а като автор на снимки. Експериментатор, игнориращ каноните ако те го ограничават да изрази свободно вижданията си. Негов инструмент е камерата, а снимката като произведение е медиаторът – тя бива едновременно и носител на авторовото усещане, и генератор на емоции, които търси да отключи у зрителя.
До сценичната фотография, като свое средство за творческо споделяне, Александър достига след като работи като певец и помощник-режисьор в Операта в град Есен – Германия. Светоусещането му е формирано в резултат на богат опит в различни професионални области и израстването му между различни култури. Всички тези натрупвания обясняват както творческия му импулс и мотив за душевна изява, така и тематичното и стилово многообразие на неговите проекти в сценичната, портретна и концептуална фотография.
Откроява се работата му по проекти на сцените на Софийска опера и балет, Държавна опера – Пловдив, Държавнa опера – Русе, международен фестивал Opera Open на Античен театър – Пловдив, редица концерти на популярни български и чужди изпълнители.
Back to Top